_MG_2241.jpg

50

sydan_png.png

Tulevaisuus on meidän

Olen yrittäjä ja perheen äiti. Siuntion on ollut kotikuntani vuodesta 2001 alkaen. Poliittisista luottamustehtävistä minulla on kokemusta kahden vaalikauden ajalta. Lähdin mukaan, koska halusin olla mukana vaikuttamassa kotikuntani päivittäisiin asioihin. 

 

Minulle on tärkeää, että Siuntiossa on tilaa moninaisuudelle niin asumisen, elämisen kuin yrittämisenkin suhteen. Kunnan voimavara on siellä asuvat ihmiset. Kokemus on opettanut, että riittävän vahva talous on edellytys hyvien kunnallisten palveluiden toteuttamiselle. Yrittämisen edellytyksiä vahvistamalla luodaan lähelle lisää työpaikkoja sekä taloudellista vakautta niin asukkaille kuin kunnallekin. 

  • Instagram
  • Facebook
  • LinkedIn
 
Tiedosto_012.jpeg

Minusta

Vahva kokemus yritysmaailmasta ja kunnallisesta vaikuttamisesta

Perhe on itselleni erittäin tärkeä asia. Kunnan tarjoamat palvelut perheille ovat jokaisen arkipäivää. Päivähoito, koulut, sosiaali- ja terveyspalvelut sekä asumiseen liittyvät palvelut ovat meidän kaikkien arkea, joiden toteuttamisesta kunta pitkälti vastaa. Näiden palvelujen tarjonta täytyy pitää lähellä jokaista kuntalaista ja hyvällä tasolla. Moni asia toimii jo nykyisellään, mutta paljon on vielä parannettavaa. Konkreettisia esimerkkejä ovat mm. lasten leikkipuistojen kunto, asuinalueiden viihtyisyys sekä liikenneyhteydet huomioiden sekä julkinen liikenne että yksityisautoilu. 

 

Uudet rakenteilla ja suunnitteilla olevat kiinteistöt luovat monia mahdollisuuksia. Sivistyskampuksen on tarkoitus tarjota uudet hyvät tilata sen käyttäjille. Saman katon alle keräytyvät esikoululaiset, koululaiset, kirjasto, perhetyö, nuorisotyö ja monet harrastukset. Parhaimmillaan kampuksesta saadaan tehtyä kuntalaisten yhteinen kokoontumispaikka, jossa kaikki ikäryhmät viihtyvät. Tämä vaatii kuitenkin huolellista suunnittelua, yhteisten toimintatapojen rakentamista ja kuntalaisten vahvaa tahtotilaa. 

Myös sosiaali- ja terveyspalveluille on tarkoitus rakentaa uudet paremmat toimitilat. Niitä todella tarvitaan! Palvelut tulee yhä säilyttää lähellä kuntalaisia ja niitä koskevat päätökset on pystyttävä tekemään mahdollisimman lähellä käyttäjiä, jossa tieto todellisesta tarpeesta on. 

 

Siuntion luonto on ainutlaatuinen. On ehdottoman tärkeää, että ympäristöstä pidetään huolta nyt ja tulevaisuudessa. Kuntaa pitää kehittää kestävällä pohjalla hyödyntäen mm. uusiutuvaan energiaan pohjautuvia energiaratkaisuja, rakentamalla luonto huomioiden ja noudattamalla HINKU-kunnille asetettuja tavoitteita. Samalla on myös tärkeää se, että ympäristöstä pystytään nauttimaan monin eri tavoin, mm. mahdollistamalla erilaisia asuinpaikkoja. Moni muuttaa Siuntioon juuri sen vuoksi, että saisi asua väljemmin, ei aivan naapurin kyljessä kiinni. 

Muutamia näkemyksiäni:

Sote- ja maakuntamalli

Nykyinen hallitus on kiirehtinyt uuden muotoista sote- ja maakuntamallia keskellä pandemiakiireiden. Muutosta toki nykyisiin toimintatapoihin tarvitaan, mutta ei minkälaista tahansa. Nyt ehdotettu malli siirtää päätöksen teon maakuntiin ja sote-alueille, selvästi liian kauas kunnista ja kuntalaisista. Samalla siirretään suurin osa kunnan verotuloista valtiolle, mikä jättää kunnan heikkoon taloudelliseen asemaan. Erityisesti Siuntion kaltaisessa kunnassa, jossa sote-palvelut on pystytty tuottamaan sekä hyvin että tehokkaasti yhteistyössä ulkopuolisen palveluntarjoajan kanssa, tarkoittaisi tällä hetkellä ajettava sote-malli sitä, että menettäisimme uudistuksessa enemmän rahaa kuin mitä nykyisellään käytämme sote-kuluihin. Kuntaan jäävien palveluiden toteuttamiseen jäisi selvästi nykyistä vähemmän rahaa, joka aiheuttaisi ongelmia niiden toteuttamisessa edes nykyisellä tasolla. Lisäksi kasvaa riski siitä, että lähipalvelut eivät säilyisi nykyisellään vaan osa palveluista siirtyisi etäämmälle. 

Liikenne:

Siuntion sijainti aivan Metropoli-alueen kyljessä tarkoittaa helposti sitä, että pendelöinti työpaikoille on vilkasta. Tämän vuoksi on tärkeää, että liikkumisesta tehdään mahdollisimman helppoa. Paljon on puhuttu Rantaradasta, sen parantamisesta ja junavuorojen lisäämisestä. Tämän eteen Siuntiossa on tehty vahvasti töitä laajassa poliittisessa rintamassa. Tätä työtä on jatkettava myös tulevaisuudessa.

Tosiasia on kuitenkin se, että kunta on laaja ja hajanainen, monet haluavat asua selkeästi kuntakeskuksen ulkopuolella ja tällöin usein kyseeseen tulee myös oman auton käyttö. Tästä syystä on erittäin tärkeää vaikuttaa myös siihen, että tieyhteydet ovat turvalliset ja toimivat. Tällä hetkellä näin ei ole tilanne ja myös näihin asioihin on syytä vaikuttaa vahvasti. Uusien liittymien ja tieyhteyksien suunnittelua ollaan onneksi vähitellen aloittamassa. 

Koska autojen määrä tuskin tulee jatkossakaan vähenemään, katson tärkeäksi vaikuttaa siihen, minkälaisilla autoilla tulevaisuudessa ajamme. Valtakunnan tasolla on tehtävä sellaisia päätöksiä, jotka suosivat ympäristöystävällisempien autojen hankkimista ja nykyisen autokannan selvää nuorentamista. Tähänkin on mahdollista vaikuttaa!

Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus harrastukseen!

Nuorten yleinen vointi on herättänyt paljon keskustelua niin valtakunnallisesti kuin meillä myös paikallisesti. Kunnan puolelta on jo pitkään satsattu paljon nuorisotyöhön ja mm. Walkers-kahvila on aivan loistava mahdollisuus nuorille. Tästä huolimatta on nähtävissä, että nuorten joukossa on niitä, jotka eivät voi hyvin. 

Yksi erinomainen keino vaikuttaa asioihin, että kaikilla lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus vähintään yhteen harrastukseen. Olen itse ollut mukana partiotyössä pienestä pitäen ja nähnyt läheltä sen, miten tärkeää lapselle on kasvaa harrastusyhteisössä, osana jotakin suurempaa, kuulua johonkin. Järjestöt ja yhdistykset tekevät tässä äärettömän tärkeää työtä ja se pitää mahdollistaa jatkossakin. Yhteisöllisyys on tärkeää ennaltaehkäisevässä toiminnassa!

Yrittäminen

Olen toiminut viimeiset 10 vuotta täysipäiväisesti yrittäjänä, yrittäminen on siis lähellä sydäntäni. Jokainen yrittäjä työllistää vähintäänkin itsensä, usein myös muita. Suomi ja Siuntio tarvitsee yrittäjiä ja sitä kautta luotavia uusia työpaikkoja. Nykyisellään suurin osa työikäisistä siuntiolaisista käy työssä kunnan ulkopuolella. Luomalla entistä parempia mahdollisuuksia yritystoiminnalle kotikunnamme pystyisimme luomaan runsaasti uusia työpaikkoja lähellä kotia ja vahvistamaan kunnan taloutta verotuloilla. Tämä vaatii aktiivisia toimenpiteitä yritystoiminnan houkuttelemiseksi kuntaan sekä yhteistyötä yrittäjätahojen kanssa. Itsestään muutos ei tapahdu, mutta se on täysin toteutettavissa, kunhan tahtotila lötyy!

Ikääntyminen

Koko Suomi ja myös Siuntio ikääntyy. Tämä on asia, joka on huomioitava suunnittelussa. Mitä tasaisempana saadaan säilytettyä työssäkäyvien ja ikääntyneiden suhde, sen paremmat edellytykset on toteuttaa hyviä palveluita. Erilaiset asumismuodot, mm. kotona asuminen, palveluasuminen ja tehostettu palveluasuminen pitää pystyä tarjoamaan riittävän läheltä. Tarpeet ovat erilaisia ja niihin täytyy pystyä vastaamaan. Osaavan henkilökunnan mitoitus tulee tehdä huomioiden todelliset tarpeet. Satsataan sinne, missä tarvetta on.  

Talous

Talous ja numerot koetaan usein kylmänä asiana. Itse näen asian kuitenkin niin, että hyvinvoiva talous luo mahdollisuuksia juuri niille asioille, jotka ovat arjessamme tärkeitä. Jotta pystymme kuntana tarjoamaan kuntalaisille tärkeitä palveluja, tulee kunnan talouden olla tasapainossa ja vakaa tulevaisuus suunniteltuna. Suuri osa kunnan tuloista tulee verojen kautta. Siuntiossa tuloverojen kautta kertyvä summa on hyvällä tasolla, koska työikäisten osuus on vielä toistaiseksi suhteessa suuri. Tulevaisuudessa on kuitenkin varmistettava, että huoltosuhde myös pysyy sellaisena, joka mahdollistaa hyvien palvelujen tarjoamisen kaikissa elämän vaiheissa. Sen sijaan yhteisöveron osuus on kunnassamme aivan mitättömän pieni. Tähän pystytään vaikuttamaan sillä, että kunnasta tehdään riittävän houkutteleva yrityksiä ajatellen ja että tehdään aktiivisesti töitä yritysten saamiseksi kuntaan. 

Vahva talous mahdollistaa myös ympäristön hyvinvointiin liittyvien asioiden toteuttamisen. Itse en koe lainkaan, että talous ja ympäristö olisivat toistensa vastakohtia, päinvastoin.